Prevenció Riscos Laborals

Una bona gestió de la Prevenció de Riscos Laborals aporta un valor afegit a l'empresa, assegurant la protecció de la salut dels treballadors.

Ajudem a les empreses en la gestió eficaç de la PRL, atenent a les peculiaritats de cada centre de treball i a l'activitat concreta que en ells s'hi realitza, complint amb l'obligació legal de l'empresari de garantir la seguretat dels seus treballadors i d'adoptar mesures reglamentàries en matèria de protecció laboral.

Els professionals del Departament de Prevenció de Riscos Laborals de GiroStaff son Tècnics i Titulats Superiors en Prevenció de Riscos Laborals en les diverses especialitats. Disposem dels recursos necessaris per donar un servei de la màxima qualitat, adequat a les dimensions i necessitats de la seva empresa.


Els hi oferim entre d’altres els següents serveis:

 • Avaluacions de Riscos
 • Planificació de mesures correctores
 • Manuals d’Autoprotecció
 • Planificació de l’activitat preventiva
 • Plans de formació bàsica
 • Investigació d’accidents
 • Plans d’Emergència
 • Preparació de tota la documentació necessària
 • Realització de Plans de Seguretat
 • Coordinacions de Seguretat i Salut
 • Realització de tràmits amb l’Administració (Comunicacions, presentació de documentació, tramitacions, etc)


Contactar

© Copyright 2024 GiroStaff . Tots els drets reservats