Formació

Els seus treballadors son el seu principal actiu per a competir amb èxit en el seu entorn empresarial i, per tant, la seva preparació es de vital importància per a mantenir e incrementar el rendiment del seu negoci.

El nou model de Formació Professional Continua li possibilita l’actualització i el perfeccionament professional dels seus treballadors, amb el fi de que pugui proporcionar-los els coneixements, tècniques i actituds més adequades per a un eficaç i correcte desenvolupament laboral.

Totes les empreses disposen d’un Crèdit Anual Formatiu, que resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any anterior, el percentatge de bonificació en funció de la plantilla mitja. Aquest percentatge serà major quan menor sigui el tamany de les empreses.

El crèdit de bonificació es genera en funció del salari i del número de treballadors que cotitzen en el Règim general de la Seguretat Social. Si durant l’any no s’inverteix el crèdit en la realització de cursos, aquest crèdit es perd, no es acumulable.


GiroStaff vol que vostè aprofiti al màxim aquest crèdit i li pot oferir:

  • Informació del crèdit de Formació Professional Continua que disposa l’empresa
  • Generar el suport documental necessari per poder bonificar la formació
  • Realització dels diferents cursos (Prevenció Riscos, Comptabilitat, Informàtica, Gestió de la Qualitat, Ofimàtica, Gestió Administrativa a la PIME, Gestió Empresarial, AutoCad, etc.
  • Emissió dels certificats d’assistència al curs


Contactar

© Copyright 2024 GiroStaff . Tots els drets reservats